Bounameaux

Expertise

Een expertise bestaat uit twee stappen die niet met elkaar verward mogen worden.

De expert begint met het beschrijven van het kunstwerk. Daarbij moet hij een antwoord geven op de vraag of hij het voor echt kan verklaren en in sommige gevallen ook op de vraag aan wie het dient te worden toegeschreven. Pas als hij dat allemaal heeft nagegaan, kan hij overgaan naar de tweede stap, de schatting.

Voor de eerste stap moet je vertrouwd zijn met de kunstgeschiedenis, voor de tweede met de kunstmarkt. Een expert moet de mechanismen van het marktgebeuren door en door kennen en de gegevens op het internet juist kunnen analyseren. De informatie die daar gemakkelijk beschikbaar is, ook al moet je ervoor betalen, voetstoots aannemen is de beste manier om te laag te schatten en dus bij de verkoop verlies te doen, of om te hoog te schatten, wat op hetzelfde neerkomt, want dan is het risico groot dat het niet tot een transactie komt.

Bovendien moet een expert bescheiden blijven. Hij mag voor het schatten van een werk in principe dan al beter geplaatst dan zijn klant, als hij meent op alle gebieden deskundig te zijn, kun je ervan op aan dat hij op elk gebied ondeskundig is. Je kunt toch niet tegelijk alles afweten van zo uiteenlopende materies als oude schilderijen, zilverwerk, tapijten en oude meubelen? Althans, zo denken wij over expertise

Schatting

Het schatten van een kunstwerk is geen exacte wetenschap. Dé waarheid bestaat hier niet.

Het woord ‘schatten’ zegt goed waar het om gaat: de waarde die de expert naar voren schuift, berust op een aantal onzekerheden en veronderstellingen. Omdat elk kunstwerk uniek is, gaat de expert op zoek naar werken die er zo veel mogelijk kenmerken mee gemeen hebben en recent openbaar of privé (voor zover hij dit laatste kan nagaan) werden verkocht. Alleen hij kan op grond van zijn ervaring de gegevens op databanken op het internet juist interpreteren.

Elk kunstwerk heeft twee waarden. Zoals een financieel product een verkoopkoers en een aankoopkoers heeft, zo heeft een kunstwerk een verkoopwaarde en een aankoopwaarde. Het verschil tussen de prijs die voor een werk wordt gevraagd en het bedrag dat ditzelfde werk u zou opleveren als u het om een of andere reden zou verkopen, is het verschil tussen zijn ‘aankoopkoers’ en zijn ‘verkoopkoers’ of met andere woorden de winst die bij het verhandelen wordt gemaakt.

Kortom, als u een werk wilt laten schatten in het kader van een erfenis of een verdeling, omdat u het wilt laten verzekeren of omdat u voor een belangrijke aankoop staat, is een beroep doen op een expert de enige manier om inlichtingen te bekomen die te betrouwen zijn, vertrouwelijk blijven en toegespitst zijn op uw situatie.

Inventaris

Of u nu tien dan wel honderden kunstwerken bezit, u moet er een inventaris van hebben.

Er komt een dag waarop dit document u heel wat moeilijkheden zal besparen, of het nu gaat om een verdeling of een eventuele schenking dan wel om een verzekering die u wilt afsluiten. En als u door een ongelukkig toeval een deel van uw patrimonium zou verliezen, is een inventaris gewoon onmisbaar.

Bevatten uw collecties objecten waarvoor wijzelf niet over de nodige deskundigheid beschikken, dan kunnen wij rekenen op een groot netwerk van experten in verband met de meest uiteenlopende specialiteiten op de kunstmarkt.

Aankoop

Een kunstwerk kopen is jezelf een plezier doen. Leg je dat verstandig aan boord, dan ben je zeker dat je plezier van lange duur zal zijn.

Wij zijn experten op het gebied van oude schilderijen en van moderne en hedendaagse kunst en geven hierin advies aan de meest uiteenlopende klanten – van de verzamelaar die heel precies weet wat hij zoekt tot de beginnende kunstliefhebber die voor zijn eerste aankoop een steuntje in de rug nodig heeft. En als onze klanten iets willen kopen wat buiten het domein van onze deskundigheid ligt, kunnen zij advies en bijstand krijgen van een van de deskundigen waarmee wij in contact staan. Wij kunnen inderdaad een beroep doen op een netwerk van experten die beslagen zijn in haast alle specialiteiten van de kunstmarkt.

Ons advies betreft zowel de kwaliteit van het werk als zijn staat van bewaring, en natuurlijk ook de prijs die men ervoor vraagt. Als u dat wilt, onderhandelen wij in uw plaats over zo gunstig mogelijke aankoopvoorwaarden. Bij een openbare verkoop bepalen u en wij vooraf in onderling overleg wat het hoogste bod is dat u wilt uitbrengen en treden wij daarna op als uw vertegenwoordiger.

Wij kunnen u ook adviseren van A tot Z en voor u het kunstwerk van uw dromen zoeken. Uiteraard bespreken we dan eerst met u welk bedrag u wilt besteden.

Wij zijn nooit de eigenaar van de werken die wij voorstellen te kopen. Als wij u aanraden eerder dit dan dat werk te kopen, speelt dan ook geen ander belang mee dan het uwe. Die onafhankelijkheid is uw garantie. Bovendien gaan wij open en transparant te werk en betrekken wij u bij alle fasen van het aankoopproces.

Verkoop

Het doorverkopen van een kunstwerk is complexer dan op het eerste gezicht lijkt.

Je kunt je natuurlijk altijd van een kunstwerk ‘ontdoen’ door er ‘de eerste de beste’ bij te halen, maar dat is beslist niet de beste manier om je winst zo groot mogelijk te maken en zelfs niet om een correcte prijs te krijgen. Verkoop je een werk op de verkeerde plaats of aan de verkeerde persoon, dan kan dat voor jou desastreuze gevolgen hebben, terwijl de tegenpartij een koopje doet. Je biedt het best ook niet overal tegelijk aan, want dan is de kans groot dat je het "verbrandt" zoals in het jargon van de kunstmarkt wordt gezegd.

Je doet beter een beroep op mensen die hier beroepshalve mee bezig zijn en de afzetmarkt kennen. Dat is minder riskant en veel lonender. Het kantoor Bounameaux helpt u bij het te gelde maken van kunstwerken en collecties. Alleen uw belang telt daarbij. Wij kopen immers niet de werken die ons ter verkoop worden toevertrouwd, maar treden op als makelaar. Onze vergoeding bestaat uit een commissie op de transactie. Voor de verkoper vertegenwoordigt deze commissie slechts een fractie van de meerwaarde die hij via onze interventie realiseert. De belangen van onze klanten zijn dus ook de onze.

Diensten aan professionelen

Bijstand aan mensen die beroepsmatig bezig zijn met het beheer van bezittingen.

Wij kunnen onze deskundigheid ten dienste stellen van onze klanten en hun kunstbezit beheren – in de volle zin van dat woord. Een groot aantal professionelen klopt bij ons aan voor advies dat zij nodig hebben voor de diensten die zij aanbieden aan mensen die in hen hun vertrouwen stellen. Vermogensbeheerders, verzekeringsmakelaars, notarissen en advocaten kunnen bij ons terecht als zij de belangen van hun klanten nog efficiënter willen verdedigen.

Wie zijn wij?

Het kantoor BOUNAMEAUX werd in 1993 opgericht door Henry Bounameaux.

Het is het eerste onafhankelijke Belgische kantoor en heeft nooit enige band gehad met een veilinghuis of een kunsthandelaar. Al die tijd stond één ding voorop: de beste oplossing kiezen voor de klanten en uitsluitend rekening houden met hún belangen..

Henry Bounameaux is licentiaat rechten en licentiaat archeologie en kunstgeschiedenis. Hij is lid en sinds 2005 voorzitter van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken waarvan hij tussen 2005 en 2014 voorzitter was. Tegenwoordig bekleedt hij er de ambt van ondervoorzitter. In 2010 werd hij verkozen tot voorzitter van de Europese Confederatie van Kunstexperten. Hij doceerde meerdere jaren aan de ULB en geeft aan de Université de Paris II - Assas de inleidende cursus voor het lesblok ‘Recht en techniek van de expertise van kunstwerken’.

Sinds 2007 wordt hij bijgestaan door Johan Vonck, die eveneens afstudeerde in de archeologie en kunstgeschiedenis en tevens een diploma cultuurmanagement behaalde. Hij is ook lid van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken en houdt zich specifiek bezig met expertises in verband met moderne en hedendaagse kunst.

Na verschillende functies te hebben bekleedt in China en de Verenigde Staten heeft Jim Becker zich tot onze ploeg gevoegd. Hij is eveneens licentiaat in Kunstgeschiedenis en Archeologie en zorgt voor de inventarissen en de contacten met externe deskundigen.

‘De enige ware kennis is te weten dat je niet weet’, schreef Montaigne. Als het gaat om domeinen waarop wij niet of minder deskundig zijn, aarzelen wij niet om een beroep te doen op anderen. Daarbij blijven we uw bevoorrechte gesprekspartner. Als u dat wenst, blijft u anoniem. Zo kunnen we u garanderen dat alles strikt vertrouwelijk blijft. Via ons hebt u toegang tot een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde experten voor wier deskundigheid en integriteit wij instaan. Zo kunnen wij u op de best mogelijke wijze advies geven bij verkoop of aankoop en bij gelijk welke kwestie in verband met kunstbezit.

VERTROUWELIJKHEID

In vermogenskwesties is discretie een must.

Wij gaan nog verder en handelen vanuit de onschendbaarheid van het beroepsgeheim. Niemand anders dan u heeft het recht om te weten wat u bezit. Daarom stellen wij aan onze klanten voor dat wij ons bezighouden met alles waarbij derden betrokken zijn (vervoer, inlijsten, etc.). Wij brengen het kunstwerk naar deze mensen of zij komen het in ons kantoor afhalen. Zo kennen zij noch uw naam noch uw adres.

En dit nog: omdat wij niet werken met dochterondernemingen overal ter wereld, bent u zeker dat uw inventaris niet op wereldreis gaat!

Honoraria

Onze honoraria worden berekend in functie van de opdracht die u ons toevertrouwt. Er wordt vooraf een bestek opgemaakt.

Voor echtverklaringen en toeshrijvingen worden wij vergoed per uur. Om te vermijden dat onze klant de greep op de kosten verliest, leggen wij in gezamenlijk overleg een maximaal aantal uren vast. Als dat moet overschreden worden, wordt daarover eerst een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Voor schattingen stellen wij altijd een forfaitaire prijs per kunstwerk voor. Die is afhankelijk van het aantal kunstwerken waarvan ons de schatting wordt toevertrouwd.

Als wij een verzamelaar advies geven in verband met de verkoop van een kunstwerk, worden wij vergoed met een commissie. Die wordt vooraf in gemeenschappelijk overleg vastgelegd en hangt af van de complexiteit van de transactie. Dat ligt anders als wij aanraden om het werk toe te vertrouwen aan een veilinghuis. Dan worden wij namelijk betaald door dit laatste, zoals dat over de hele wereld in dit soort situatie gebruikelijk is. In dit geval betaalt u ons dus geen honorarium.

Ook als het om een aankoop gaat worden wij vergoed met een commissie, maar dan alleen als de transactie met succes wordt bekroond.

Contacteer ons